Train de trainer

Plan van aanpak

Cursus   “Train de trainer”

 

Omschrijving bedrijf

Ieder technisch bedrijf die vakmensen in dienst heeft, maar ook vakmensen in wording. Het bedrijf wil de kwaliteit van het vakmanschap van hun medewerkers op peil krijgen én op peil houden.

Inleiding

(Nieuwe) medewerkers worden geschoold op de werkplek. Zij krijgen hun informatie van hun teamleiders. Teamleiders zijn vakmensen, maar zijn vaker niet didactisch geschoold. Hierdoor kunnen de nieuwe medewerkers de instructie van de teamleiders vaker niet helemaal begrijpen en kunnen er fouten ontstaan tijdens het fabricageproces.

Aanleiding hulpvraag

Door de grote krapte op de technische arbeidsmarkt is het een grote uitdaging om goed technisch gekwalificeerd personeel te vinden. Daarom worden er medewerkers in dienst genomen die wel willen werken, maar niet technisch geschoold zijn. Deze nieuwe medewerkers worden op de werkplek begeleid door vakmannen die technisch geschoold zijn. Ze verstaan hun vak.

Probleemstelling

Het is de uitdaging voor de vakmannen om het nieuwe personeel op een didactisch verantwoorde manier een instructie te kunnen geven.

Doelstelling

De teamleiders zijn in staat om een instructie op een didactisch verantwoorde manier over te brengen naar hun (nieuwe) medewerker.

Opdracht omschrijving

De cursusleider gaat na het behandelen van de theorie- en de oefenopdrachten iedere teamleider observeren. Naderhand volgt er een evaluatie gesprek. Aan de hand daarvan komt er een evaluatieverslag die de teamleider krijgt als handreiking. Hiermee kan hij gaan werken aan zijn verbeterpunten.

In overleg met de opdrachtgever wordt er na een periode van 3 maanden een observatie.

Rol opdrachtgever en rol opdrachtnemer

De opdrachtgever:

 1. Gaat in overleg met de teamleiders of ze bereid zijn om een train de trainer traject te willen aangaan om hun didactische vaardigheden te scholen;
 2. Faciliteert de teamleiders in tijd om zich te laten bijscholen in hun didactische vaardigheden;
 3. Geeft de teamleiders de ruimte om te oefenen met (nieuwe) medewerkers om hen instructies te laten geven;

De opdrachtnemer:

 1. Zorgt voor theoretische ondersteuning door middel van het geven van lessen over de vier verschillende leerstijlen van Kolb
 2. Leert wat de eigen leerstijl is van iedere teamleider;
 3. Leert welke kenmerken iedere eigen leerstijl heeft;
 4. Leert iedere teamleider zich te verplaatsen in de (nieuwe) medewerker die zij gaan instrueren;
 5. Leert op een didactisch verantwoorde manier instructies over te brengen;
 6. Leert om te gaan met feedback en dit om te zetten naar een positieve ontwikkeling in hun didactisch handelen;
 7. Zorgt ervoor dat iedere teamleider na het volgen van deze cursus in staat is om een didactisch goede instructie te kunnen geven aan (nieuwe) medewerkers;
 8. Zorgt ervoor dat iedere teamleider na het volgen van deze cursus  in staat is om te controleren of de (nieuwe) medewerker de instructie begrepen heeft.

Tijdsplanning

Bij het goedkeuren van het geven van de cursus train de trainer zal de cursusleider in overleg met de opdrachtgever worden er data gepland wanneer alle bijeenkomsten kunnen worden gegeven.

De cursus is opgebouwd uit:

 1. Een theorieles van vier klokuren over de leerstijlen van Kolb en de eigen leerstijl;
 2. Een praktijkles met het behandelen van twee casussen voor het geven van een instructie per twee teamleiders van vier klokuren;
 3. Een observatieles van een klokuur tijdens een instructie van een teamleider met een (nieuwe)  medewerker;
 4. Een evaluatie van een klokuur met een teamleider naar aanleiding van een observatieles.

Kwaliteitsbewaking

Voor een goede kwaliteitsbewaking is  het essentieel dat de teamleiders minimaal drie keer per jaar worden gemonitord om zo de kwaliteit van hun instructies op peil te krijgen en te houden en daar waar mogelijk ook nog te verbeteren.